Porady

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nie znalazłeś odpowiedzi na Swoje pytanie?
Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona wobec tych osób fizycznych, które nie mogą skorzystać z upadłości przedsiębiorców. Prawo do upadłości konsumenckiej mają zatem osoby, które nie są: przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek; wspólnikami spółek jawnych i partnerskich; komplementariuszami w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych; komandytariuszami i akcjonariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, którzy odpowiadają jak komplementariusze; osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność zawodową – tzw. wolne zawody. Konsumencka zdolność upadłościowa przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i nie odnosi się do innych podmiotów prawa, takich jak osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wyposażone w zdolność prawną, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby, które były, ale już nie są przedsiębiorcami. Omawianą instytucję można zastosować również wobec osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, pod warunkiem że nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Czym jest stan niewypłacalności i kiedy powstaje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co oznacza, że nie jest w stanie spłacić w terminie długów, które zaciągnął. Istnieje również domniemanie zgodnie z którym uznaje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań trwa przynajmniej przez okres 3 miesięcy. Co ważne, brak zdolności do wykonywania takich zobowiązań musi mieć charakter stały (nie przejściowy).

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego, który przekształca się w masę upadłości. Następnie syndyk czuwa nad ustaleniem listy wierzytelności – zestawienia długów upadłego wobec poszczególnych wierzycieli – oraz likwidacją majątku (jego spieniężeniem, a następnie upłynnieniem, to znaczy zaspokojeniu wierzycieli ze zlikwidowanego majątku na tyle, na ile jest to możliwe). Jeżeli zlikwidowany majątek nie wystarczy na pokrycie długów, sąd postanowieniem ustala plan spłaty wierzycieli, w którym wyznaczy kwotę oraz określi przez jaki czas upadły będzie zobowiązany do comiesięcznego przekazywania środków syndykowi. Przy ustalaniu planu sąd bierze pod uwagę takie czynniki jak możliwości zarobkowe, zdrowotne czy sytuację rodzinną upadłego.Wraz z wykonaniem planu spłaty sąd, na wniosek upadłego, wyda postanowienie o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

Jakie są zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Korzyści upadłości konsumenckiej są związane głównie z możliwością oddłużenia i umorzenia zobowiązań. Dłużnik, który ogłosi upadłość konsumencką, może liczyć na:

1. zatrzymanie naliczania odsetek.

Z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje zatrzymanie naliczania odsetek.

2. ochronę przed egzekucją komorniczą, co uniemożliwia wierzycielom podjęcie dalszych działań mających na celu ściągnięcie długu.

Z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje zawieszenie, a w konsekwencji po uprawomocnieniu się postanowienia (zazwyczaj po 30 dniach) umorzenie prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych.

3. zawieszenie windykacji, wszelkich działań przedsądowych oraz postępowań sądowych o zapłatę.

Z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości we wszystkie procesy sądowe w miejsce dłużnika wstępuje syndyk. Dłużnik nie musi się już martwić swoją obroną przed sądem, bo to jest obowiązkiem syndyka. Dłużnik ma „darmowego pełnomocnika”, którym zazwyczaj jest syndyk będący prawnikiem.

4. umorzenie części lub nawet całości długów.

Po ustaleniu planu spłaty, następuje spłata zobowiązań w realnych do wykonania ratach, lub nawet w szczególnych przypadkach następuje umorzenie całkowicie długów bez żadnych rat. Ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli wiąże się z koniecznością comiesięcznych wpłat na rzecz wierzycieli przez określony okres czasu (zazwyczaj przez okres 3 lat). Najczęściej jednak plan spłaty wierzycieli obejmuje jedynie część zadłużenia (do około 20%), a po jego wykonaniu pozostałe długi zostaną umorzone. Ponadto przy ustalaniu wysokości rat planu spłaty sąd musi brać pod uwagę sytuację osobistą upadłego. Przede wszystkim kluczowe będą dochody upadłego oraz ponoszone przez niego konieczne wydatki związane z utrzymaniem. Do koniecznych wydatków będą należeć m.in. opłaty mieszkaniowe, koszty żywności, ubrań, leków oraz wizyt lekarskich, ale również zaspokojenie potrzeb osób na utrzymaniu upadłego.

5. ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

6. możliwość rozpoczęcia życia na nowo bez długów i odzyskanie spokoju, nowych możliwości zarobkowych i godnego życia.

Czy można wycofać się z upadłości konsumenckiej po jej ogłoszeniu?

Upadły ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego, jednakże sąd upadłościowy nie ma obowiązku umorzenia tego postępowania zgodnie z wolą wnioskodawcy. Przepisy prawa upadłościowego mówią, że sąd ma możliwość odmówienia umorzenia postępowania upadłościowego, w sytuacji gdy uzna, że taka decyzja mogłaby być krzywdząca dla wierzycieli. Sąd zazwyczaj wzywa w takiej sytuacji syndyka o przekazanie informacji, w jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe i do wydania opinii, co do tego czy w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego nie dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Dłużnik ma prawo nie zgodzić się z postanowieniem sądu w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego. Przysługuje mu wtedy możliwość złożenia zażalenia na wspomniane postanowienie. 

Scroll to Top

Zostaw swoje dane,
a skontaktujemy się z Tobą!